Sprovođenje

Međunarodna mreža pomoći I.A.N.

Međunarodna mreža pomoći IAN je osnovana 1997. tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. IAN je shvatio da će nekoliko građanskih ratova na ovoj teritoriji ostaviti snažne dugoročne posledice na mentalno zdravlje svih ljudi, a naročito izbeglica i interno raseljenih lica koji su u tom trenutku pretrpeli najveći pritisak. Zbog toga smo odlučili da preduzmemo aktivnosti koje obuhvataju zaštitu i promociju mentalnog zdravlja ljudi i to kroz uspostavljanje Trauma centra - službe za besplatnu psihološku podršku. IAN Trauma centar počeo je sa radom u decembru 1997. i predstavljao je prvi i osnovni program koji je kreiran i sproveden u IANu.


IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRTV) počeo je sa radom u septembru 2000. uz finansijsku pomoć Evropske komisije. Program je ustanovljen kao rezultat naših napora da pružimo specijalizovanu i sveobuhvatnu psiho-socijalnu pomoć osobama koje su pretrpele torturu ili neki drugi oblik ratnog traumatskog iskustva tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Tokom godina, IAN je širio aktivnosti I polja delovanja, ali kroz sve svoje projekte IAN prati svoju misiju i podržava osobe čija se ljudska prava krše i druge marginalizovane i ranjive grupe da razviju svoje potencijale za život u miru dostojan čoveka.

Centar za ljudska prava Niš

Centar za ljudska prava – Niš neprofitna nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Nišu.

Ciljevi i zadaci organizacije su promocija ljudskih prava, ostvarivanje, unapređivanje, razvoj i monitoring ljudskih prava, popularizacija osnovnih vrednosti građanskog društva, borba protiv diskriminacije, netolerancije i rasizma.

Centar se zalaže za punu integraciju Srbije u EU, izgradnju demokratskih institucija, vladavinu prava, reformu sistema zatvaranja u Srbiji, decentralizaciju institucija, kompetentnu upravu, razvoj lokalne samouprave, dobru obaveštenost i participaciju građana u javnom životu.

Svoje aktivnosti Centar realizuje kroz projekte u oblasti edukacije (seminari, tribine, predavanja, radionice), istraživanja (teorijska, empirijska, monitoring), izdavačke delatnosti (publikacije, brošure, vodiči, promotivni materijali) negovanja saradnje i volonterizma kod mladih. Centar sarađuje sa velikim brojem eksperata, domćim i međunarodnim organizacijama, institucijama i NGO, a svoje projekte realizuje u Srbiji i zemljama u okruženju.

Centar za građansku inicijativu, Prilep

Centar za građansku inicijativu iz Prilepa, Republika Severna Makedonija je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1997. godine u Prilepu. CCI traga za najboljim mogućim odlukama koje će direktno uticati na razvoj civilnog društva i ekonomskog razvoja u Republici Severnoj Makedoniji. CCI radi sa građanima, CSO, kao i sa državnom administracijom i vladinim institucijama kroz pristup koji nudi i naglašava jednakost nacionalnosti i rodova, na svim nivoima. Kroz ovo, CCI strategija je da se slome sve diskriminatorne barijere u zajedinici i u region (nacionalne, etničke, rodne, socijalne i religijske) i da se izgrade samoodržive nevladine organizacije sa ciljem da podrže razvoj našeg civilnog društva. CCI pruža psihološku, medicinsku i pravnu pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica ka oi osobama koje su pod rizikom da budu trorturisane. Glavne ciljne grupe su: žene – jednake mogućnosti je jedna od njihovih osnovnih vrednosti pažljivo krojena u našem radu sa ženama kao ugroženom grupom u našem društvu;

Marginalizovane grupe – uključivanje marginalizovanih grupa u redovne tokove društva je jedan od osnovnih ciljeva na kojima organizacija kontinuirano radi, podržavajući ih kroz direktno, kroz programe ljudskih prava i indirektno, kroz podršku CSO i institucijama koje rade sa marginalizovanim grupama i

Žrtve policijskog maltretmana, torture i porodičnog nasilja – organizacija aktivno radi na prevenciji svih oblika nasilja, pretnji i pruža pravnu i psiho-socijalnu pomoć žrtvama. U ove svrhe, uspostavljen je prvi Centar za rehabilitaciju žrtava torture u Severnoj Makedoniji, koji je počeo sa radom početkom ove godine u okviru projekta.

Kroz 22 godine aktivnog rada, CCI je podržan i prepoznat od strane više od 50 donatora. CCI je uspešno sproveo 122 projekta i trenutno sprovodi aktivnosti u okviru 4 projekta.

Konsultanti

Biljana Petrović

Izvršna direktorka

Jelena Lončarević

Programska direktorka

Bojana Trivunčić

Projektna menadžerka

Tijana Jovanović-Dačić

Projektna menadžerka

Danijela Živković Bulatović

Finansijska menadžerka

Vladimir Jović

Psihijatar i supervizor

Katarina Mitrović

Doktorka spec. interne medicine