O projektu

section-cover

Projekat doprinosi važnom aspektu demokratske konsolidacije balkanskih društava čiji je cilj iskorjenjivanje torture - jednog od najtežih kršenja osnovnih ljudskih prava. To se može postići samo koordinisanim delovanjem svih relevantnih aktera i donosilaca odluka, unošenjem odgovarajućih zakonskih prilagođavanja u postojeći zakon (revizija definicije torture i adekvatnih kazni za počinioce), poboljšanjem položaja osoba lišenih slobode (PDL), kao i kroz potpunu primenu prava na rehabilitaciju i naknadu štete za žrtve.

Glavni cilj projekta je svet bez torture gde su počinioci dovedeni pred lice pravde, a preživeli u potpunosti uživaju svoja ljudska prava.

Šta je tortura?

Tortura predstavlja jedan od najtežih zločina protiv čovečnosti i dostojanstva. Torturom, osoba biva dehumanizovana i tretirana kao predmet. Tortura je ekstremna, međuljudska trauma, koja ostavlja ožiljke na psihičko i fizičko zdravlje žrtve, na njenoj porodici i prijateljima i društvu uopšte.

Kako protiv torture?

Radnje usmerene ka iskorjenjivanju torture moraju sadržavati tri međusobno povezana i interaktivna klastera aktivnosti:

 • sprečavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja,
 • odgovornost za mučenje i druga zlostavljanja,
 • rehabilitaciju žrtava torture.


Da bi doprineli ukupnom cilju partneri će sprovesti aktivnosti sa ciljem:

 • Formiranja lanca osnaženih zainteresovanih strana za efikasno zagovaranje (za preporuke UN CAT), nadgledanje (mesta pritvora) i izveštavanje o torturi i zlostavljanju.
 • Pravilnog dokumentovanja slučajeva torture i pozivanja na odgovornost počinilaca
 • Pružanja širokog obima usluga sveobuhvatne rehabilitacije, uključujući medicinsku, psihološku i pravnu pomoć žrtvama torture u Srbiji i Severnoj Makedoniji
Specifični cilj je doprinos efikasnoj prevenciji torture, borbi protiv nekažnjivosti i isceljenju posledica torture na Balkanu.

Očekivani rezultati:

 • Relevantne zainteresovane strane su informirane i uključene u implementaciju preporuka UN Komiteta protiv torture
 • dva izveštaja iz senke pripremljena i predstavljena pred UN Komitetom u Ženevi
 • Policijski službenici su povećali svoje znanje o međunarodnim i nacionalnim standardima za sprečavanje torture
 • Podignuta svest javnosti o problemima žrtava torture
 • Dalje jačanje kapaciteta kancelarije Zaštitnika građana kroz monitoring posete zatvorenih institucija
 • Profesionalci u oblasti medicine i prava stekli su znanje o upotrebi Istambulskog Protokola i adekvatnoj dokumentaciji o slučajevima torture
 • Žrtve torture i nečovečnog postupanja zastupane su na sudu, a slučajevi su podržani sudskim dokazima
 • Centar za rehabilitaciju žrtava torture uspostavljen u BJR Makedoniji, a osoblje centra je izgradilo kapacitete za pružanje usluga rehabilitacije žrtvama torture
 • Efikasna sveobuhvatna rehabilitacija (psihološka, medicinska, pravna i socijalna) obezbeđena za žrtve torture i članove njihovih porodica u Srbiji i Makedoniji
 • Izveštaj o istraživanjima među izbjeglicama, migrantima i  tražiocima azila podeljen sa relevantnim zainteresovanim stranama i distribuiran široj javnosti
 • Žene žrtve torture ili članovi porodice osnaže kroz grupe za samopomoć i različite kreativne radionice
Sektor
 • Vladavina prava
 • Demokratija i ljudska prava
EuropeAid referenca
EuropeAid/152550/DH/ACT/Multi-2
Komponente
 • Prevencija
 • Nekažnjivost
 • Rehabilitacija
Grad / Region
Republika Srbija, Republika Severna Makedonija
EU donacija
611.624 €
Vreme implementacije
Januar 2018. - Decembar 2020.
Korisnik
Međunarodna mreža pomoći I.A.N.
Implementiran od strane
Međunarodna mreža pomoći I.A.N., Centar za ljudska prava Niš, Centar za građanske inicijative Prilep